• Warunkiem udziału w warsztatach organizowanych przez Pomaluj Mebel Redesign & Vintage jest dokonanie opłaty zgodnej z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej w Programie Warsztatów
 • Opłata za udział w warsztatach jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Płatność za warsztaty dokonywana jest w momencie zapisywania Kursanta. Wpłaty dokonać można przelewem na konto, podane na stronie w zakładce Kontakt lub wskazane przez prowadzącego, lub osobiście w Pracowni Baniocha ul. Puławska 58 –  podając imię i nazwisko Kursanta oraz termin warsztatów.
 • Warunkiem zarezerwowania miejsca na warsztatach jest wpłacenie bezzwrotnej (w przypadku nieobecności kursanta) zaliczki w wysokości 100 zł; termin wpłaty zaliczki co najmniej 3-5 dni przed rozpoczęciem się spotkania warsztatowego; liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń;
 • Warunkiem zarezerwowania miejsca na warsztatach dla dzieci jest wpłacenie bezzwrotnej (w przypadku nieobecności kursanta) zaliczki w wysokości 50% wartości kursu/warsztatów; termin wpłaty zaliczki co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem się spotkania warsztatowego; liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń;
 • Zakres i tematyka warsztatów, miejsce, cena i pozostałe warunki są podane w Programie Warsztatów umieszczonym na stronie internetowej, dodatkowo w wydarzeniach na profilu firmowym Facebook lub Instagramie. Program i ceny mogą ulegać zmianie.
 • Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych; warsztaty z udziałem małoletnich są szczegółowo omawiane z opiekunem. Opiekun może zostać na warsztatach dziecka (ale nie pracuje z dzieckiem, nie tworzy własnej pracy, chyba że po uzgodnieniu opłaci takie zadanie/projekt), może dziecko zostawić pod opieką prowadzącego. Kursanci mogą zabrać do domu swoje prace wykonane na warsztatach.
 • Pomaluj Mebel Redesign & Vintage zapewnia wszelkie materiały potrzebne do zajęć. Zapewniamy fartuszki ochronne i rękawiczki zabezpieczające przed zabrudzeniem; prosimy o zadbanie o strój, który będzie odpowiedni do rodzaju zajęć; nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z udziału w warsztatach spowodowane przez samego Kursanta.
 • W dobie epidemii Koronawirusa Covid-19 warsztaty mogą być organizowane w ograniczonych grupach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa uczestników, odbywają się na powietrzu lub w pomieszczeniu z zachowaniem zasad odległości; prowadzący zapewnia jednorazowe maseczki ochronne, lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe. Inne zasady do omówienia na miejscu. 
 • W przypadku nieobecności na warsztatach i nie zgłoszenia tego faktu minimum 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania nie zwracamy wpłaconej zaliczki.
 • Organizator warsztatów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione przez Uczestników warsztatów.
 • Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania.
 • Udział w warsztatach organizowanych przez Pomaluj Mebel Redesign & Vintage jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie Kursantów oraz ich prac, a także na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych prezentowanych w mediach, na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych; jesli ktoś jednak nie zgadza się na fotografowanie zgłasza ten fakt przed rozpoczęciem zajęć..
 • Uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Pomaluj Meble Redesign & Vintage jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.