• Warunkiem udziału w warsztatach organizowanych przez Pomaluj Mebel Redesign & Vintage jest dokonanie opłaty zgodnej z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej w Kalendarzu Warsztatów
 • Opłata za udział w warsztatach jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Płatność za warsztaty dokonywana jest w momencie zapisywania Kursanta. Wpłaty dokonać można przelewem na konto, wskazane przez prowadzącego, lub osobiście w siedzibie sklepu ul. Kościuszki 18 w Piasecznie, podając imię i nazwisko Kursanta oraz termin warsztatów.
 • Warunkiem zarezerwowania miejsca na warsztatach jest wpłacenie bezzwrotnej (w przypadku nieobecności kursanta) zaliczki w wysokości 100 zł; termin wpłaty zaliczki co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem się spotkania warsztatowego; liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń;
 • Warunkiem zarezerwowania miejsca na warsztatach dla dzieci jest wpłacenie bezzwrotnej (w przypadku nieobecności kursanta) zaliczki w wysokości 50% wartości kursu/warsztatów; termin wpłaty zaliczki co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem się spotkania warsztatowego; liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń;
 • Zakres i tematyka warsztatów, miejsce, cena i pozostałe warunki zostaną każdorazowo podane w Kalendarzu Warsztatów umieszczonym na stronie internetowej, dodatkowo na FB i blogu.
 • Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych; warsztaty z udziałem małoletnich zostaną opisane odrębnym regulaminem. Kursanci mogą zabrać do domu swoje prace wykonane na warsztatach
 • Pomaluj Mebel Redesign & Vintage zapewnia wszelkie materiały potrzebne do zajęć. Zapewniamy fartuszki ochronne i rękawiczki zabezpieczające przed zabrudzeniem; prosimy o zadbanie o strój, który będzie odpowiedni do rodzaju zajęć; nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z udziału w warsztatach spowodowane przez samego Kursanta.
 • W przypadku nieobecności na warsztatach i nie zgłoszenia tego faktu minimum 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania nie zwracamy wpłaconej zaliczki.
 • Organizator warsztatów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione przez Uczestników warsztatów.
 • Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania.
 • Udział w warsztatach organizowanych przez Pomaluj Mebel Redesign & Vintage jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie Kursantów oraz ich prac, a także na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych prezentowanych w mediach, na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych.
 • Uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Pomaluj Meble Redesign & Vintage jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.